Gratis Try-Out

Born to move

Ik wil een gratis Try-Out sessie aanvragen

Inschrijven

Als je je bij ons inschrijft, volgen we een stappenplan om gestructureerd naar het door jou gewenste resultaat toe te werken. Op die manier verzekeren we ons van optimale resultaten.

Intake

Ben je nieuw bij ons? Dan maken we eerst kennis met je tijdens een intake. Tijdens dit gesprek bekijken we je huidige situatie, je sportverleden en je doelen.

Meting

Vervolgens kijken we ook naar je lichaamsbouw en voeren een aantal tests uit om te zien hoe je beweegt. Afhankelijk van je doelen meten we een aantal zaken op zoals je vetpercentage met een huidplooimeting, je gewicht en je bloeddruk. We meten niet alleen vooraf, maar ook tijdens en na afloop van het programma. Zo houden we je vooruitgang bij.

Training

De personal trainer van Born to Move stelt een trainingsplan op dat aansluit bij je doelstellingen en jouw profiel. Of je nou een topsporter bent of voor het eerst gaat sporten. Onze aanpak is vooruitstrevend, verantwoord en doelgericht. Het behalen van het door jou gewenste resultaat staat bij ons op de eerste plaats.

Algemene voorwaarden Born to Move

Artikel 1. Born to Move

Born to Move Trainers, is onderdeel van Born to Move Sports Performance.
Cliënt / cliënten: de natuurlijke persoon / personen, welke gebruik maken van Personal Training binnen en / of buiten de club. Born to Move Personal Trainers overeenkomst: de overeenkomst tussen Born to Move Personal Trainers en een cliënt zoals deze staat afgedrukt op het door de cliënt ondertekende offerte / overeenkomst.

Artikel 2. Looptijd

Een reservering wordt aangegaan voor een minimale tijdsduur van zestig minuten, oftewel sessie, tegen het afgesproken tarief van de Born to Move Personal Trainer. Zonder verdere afspraken zal de workout sessie na zestig minuten eindigen. Uiteraard is het mogelijk om meerdere sessies af te sluiten. Dit wordt in overleg afgesproken en vastgelegd middels een offerte / overeenkomst.

Artikel 3. Workout / sessies

Als een workout / sessie niet 24 uren voor tijd wordt geannuleerd, zal de sessie van cliënt niet worden gerestitueerd / en ook niet ingehaald. De noodsituaties van familie of *plotseling * ziek zijn wordt vrijgesteld (plotseling betekent ziek worden die dag/nacht. Het betekent niet het ziek voelen voor een aantal dagen en dan beslissen in het laatste ogenblik om de workout/sessie te annuleren). De afspraken dienen exact op het geplande tijdstip en plaats te beginnen en te eindigen. Cliënt wordt daarom verzocht om tien minuten vooraf aan de sessie aanwezig te zijn en gereed om de workout / sessie te starten. Cliënt erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. Cliënt begrijpt dat de sessie wordt geannuleerd indien cliënt meer dan vijftien minuten te laat is en dat cliënt de betaling voor deze sessie volledig zal moeten voldoen. Cliënt erkent dat een vertraging van een geplande workout / sessie, de sessiestatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige workout sessie. Cliënt begrijpt dat er geen halve workout / sessies kunnen worden gegeven vanwege enige vertragingen, door wat van dien van aard.

Artikel 4. Wat mijn cliënten van me kunnen verwachten

4.1 Ik zal je minstens 14 dagen van te voren van berichten voorzien als ik meer dan 5 dagen met vakantie ga, en ben meer dan gelukkig om je tijdelijk van een andere trainer te voorzien.

4.2 Als ik plotseling ziek word of een onverwachte noodsituatie heb en u in het laatste ogenblik moeten annuleren, zal ik de workout / sessie zo vlug mogelijk opnieuw inplannen.

4.3 Als ik meer dan 5 minuten laat aan een workout / sessie zal zijn telefoneer ik voor aanvang van de workout / sessie. Als ik 10 minuten of later ben zal ik recente tijd aan een toekomstige workout / sessie toevoegen.

Artikel 5. Overmacht

Indien Born to Move Personal Trainers door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens een cliënt kan voldoen, wordt de nakoming van de verplichtingen zijdens Born to Move Personal Trainers opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is, heeft Born to Move Personal Trainers het recht de reservering geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Een cliënt heeft in ieder geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 6. De Vorm van de verklaring van afstand en van de Versie

Omdat de fysieke oefening aan risico van ernstige verwonding zwaar en onderworpen kan zijn, spoor ik je aan om een fysiek onderzoek uit een arts te verkrijgen alvorens om het even welk oefeningsmateriaal te gebruiken of deelnemend aan oefening activiteit. Je keurt dat door aan fysieke oefening goed deel te nemen, je volledig op jouw eigen risico. Je bent het ermee eens dat je bent vrijwillig deelnemend aan deze activiteiten en gebruik van dit faciliteiten.

Cliënten maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de Born to Move Personal Trainers. Cliënten vrijwaren Born to Move Personal Trainers vorderingen van derden wegens door deze derden (vermeend) geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van Born to Move Personal Trainers, tenzij de schade het gevolg is van de schuld van Born to Move Personal Trainers.

Artikel 7. Overdraagbaarheid & Betaling

Cliënt gaat na ondertekening van deze overeenkomst, dan wel offerte, akkoord dat deze overeenkomst niet overdraagbaar is. Bij ondertekening van deze overeenkomst of na bevestiging van de reservering middels telefonisch of internet is cliënt verplicht de kosten te voldoen. Cliënt betaalt een Born to Move Personal Trainer voordat de training- en of workout sessie is gestart, tegen het vooraf afgesproken tarief van de Born to Move Personal Trainer. Deze kosten kan de cliënt contant voldoen of twee dagen voor aanvang workout / sessie overmaken op bank rekening nr. NL37ABNA0511774125.

Bij periodieke reserveringen is er de mogelijkheid om per overschrijving de kosten te voldoen. Wanneer een cliënt ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is, is de cliënt aan Born to Move Personal Trainers een boete verschuldigd ter vergoeding van de door haar gemaakte buitenrechtelijke kosten, ook wanneer slechts een enkele incassohandeling als bij bijvoorbeeld het verzenden van een of enkele aanmaningen is verricht. In geval Born to Move Personal Trainers zich genoodzaakt heeft gezien over te gaan tot het nemen van gerechtelijke maatregelen dient door het betreffende cliënt de daadwerkelijk door Born to Move Personal Trainers in deze gemaakte kosten te worden vergoed.

Artikel 8. Looptijd

Een reservering wordt aangegaan voor een minimale tijdsduur van zestig minuten, tien sessies, tegen het afgesproken tarief excl. Btw van de Born to Move Personal Trainer. Zonder verdere afspraken zal de workout sessie na zestig minuten eindigen. Uiteraard is het mogelijk om meerdere sessies af te sluiten. Dit wordt in overleg afgesproken en vastgelegd middels een offerte / overeenkomst.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van de personal trainer is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Born to Move sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de personal trainer verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de personal trainer. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Born to Move verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
• Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomen e.d., door
welke oorzaak ook ontstaan.
• Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Born to Move nimmer aansprakelijk.
• Indien de assuradeur van Born to Move om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Born to Move te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste 2 maal het tarief van 1 consult. Born to Move is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of
verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 10. Groep PT

Groep bestaat uit maximaal vier personen. Minimale afname 20 functionele training sessies.
Indien een of twee personen afzeggen gaat de training gewoon door. Groep krijgt drie beschikbare dagen en vastgestelde tijd om een training in te plannen.

Artikel 11. Tariefstelling

Voor aanvang van de workout / sessie behandeling deelt de personal trainer de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn excl. BTW of andere wettelijke heffingen voor zover die berekend zouden moeten worden. Born to Move is gerechtigd op elk moment prijsstijgingen door te voeren. Een prijsstijging zal 1 maand voorafgaand aan de invoering aan de cliënt kenbaar worden gemaakt.

Bezoekadres

Born to Move
Bisonspoor 237
3605 JM  Maarssen
info@borntomove.eu

Logo Witzwart

Onze visie is dat ieder mens – binnen zijn eigen mogelijkheden – een atleet kan zijn en dat ieder mens dat ook verdient. Het levert je namelijk heel veel op. Je bent mobieler, sterker, zelfredzamer en gezonder. Door je bewust te worden van je eigen fysieke mogelijkheden ben je ook nog eens positiever en heb je meer zelfvertrouwen.